Wskazywany wstępnie na 12 maja br. minimalny termin na składanie ofert przez firmy budowlane zainteresowane realizacją został przesunięty na 16 czerwca br. W głównej mierze wynika to z dużego zainteresowania tym zamówieniem publicznym, które w latach 2021-22 pozwoli utrzymać zatrudnienie specjalistów i robotników przeróżnych branż.

 Dążenie wykonawców do odpowiedniego ukształtowania i wyjaśnienia zawiłości przedmiotu zamówienia przejawia się m.in. niebagatelną ilością pytań i wniosków, bo przekraczającą 950. Wątpliwości są różnego rodzaju, poczynając od warunków przystąpienia i ustalonych kryteriów oceny ofert, poprzez przyszłe wymogi kontraktowe i zobowiązania umowne, aż po detale techniczne, typu z jakiej stali mają być szyny i dlaczego akurat takie, a może Zamawiający wyrazi zgodę na inne? Wnikliwej analizie wykonawców została poddana udostępniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz Formularz Cenowy, służący późniejszym rozliczeniom. Wykonawcy oczekują bardzo szczegółowych wyjaśnień, a nie tylko ukierunkowania, gdyż zdają sobie sprawę, iż raz zaproponowane w ofercie ceny jednostkowe, będą obowiązywały do końca kontraktu. Dużą rolę w realizacji będzie grała również późniejsza organizacja prac i ich wyszacowana ilość, więc planowane nakłady muszą być adekwatne do zaproponowanej ceny, a jeszcze na tyle optymalne aby składana oferta była konkurencyjna wśród innych.

 Do przesunięcia terminu składania ofert przyczyniła się również chęć pełnego wykonania, podczas jednej przebudowy pasa drogowego Al. Marsz. J. Piłsudskiego, zagospodarowania związanego z trwającą inwestycją Centaurus, która zakłada stworzenie kompleksu mieszkalno-biurowo-hotelowego w centrum Olsztyna. Osiągnięto porozumienie z inwestorem prywatnym o zleceniu jednemu wykonawcy budowy również pasażu edukacyjno-promocyjnego, tzw. Alei Zdobywców Kosmosu. To zupełnie inna propozycja niż tradycyjne „aleje gwiazd” powstające w wielu polskich miastach. Pasaż ma być zlokalizowany w pobliżu planetarium. Prywatny Inwestor obiektu Centaurus zadeklarował, że oprócz budowy budynku, zagospodaruje także okoliczny teren i w całości pokryje związane z tym koszty.

Projekt „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa” jest finansowany ze środków unijnych w ramach POPW 2014-2020 – Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa: II Nowoczesna infrastruktura transportowa, Działanie: 2.1 zrównoważony transport miejski, w kwocie przeszło 365 mln zł.

Skip to content